प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

संक्षिप्त परिचय:-

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

 

समितिको बैठकः-

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

 

गणपुरक संख्याः-

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः-

  1. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य¸
  2. सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, 
  3. राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय ।

 

समिति सचिवालय:-

सि.नं.

पद

कर्मचारीको नाम, थर

 सचिव

श्री सुदर्शन खड्का

उपसचिव

श्री कमला शाक्य

शाखा अधिकृत

श्री ठाकुर प्रसाद प्याकुरेल

नायव सुब्बा

श्री मनोज कुमार गुप्ता

कार्यालय सहयोगी

श्री बालिका दुलाल

 

 

सम्पर्क नं:- ०१४२११९६२ / ०१४२००२६१
E-mail:-deligated@parliament.gov.np