प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

संक्षिप्त परिचय:-

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

 

समितिको बैठकः-

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

 

गणपुरक संख्याः-

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः-

  1. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य¸
  2. सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, 
  3. राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय ।

 

समिति सचिवालय:-

सि.नं.

पद

कर्मचारीको नाम, थर

 सचिव

श्री सुदर्शन खड्का

उपसचिव

श्री कमला शाक्य

शाखा अधिकृत

श्री ठाकुर प्रसाद प्याकुरेल

नायव सुब्बा

श्री मनोज कुमार गुप्ता

श्री तेज बहादुर बोहरा  

कार्यालय सहयोगी

श्री बालिका दुलाल

 

 

सम्पर्क नं:- ०१४२११९६२ / ०१४२००२६१
E-mail:-deligated@parliament.gov.np