विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिबाट तयार गरिएको पूर्वबजेट छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ पढ्नुहोस्
2. समितिको मिति २०८०/११/२० गतेको १७० र १७१ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको मिति २०८०/११/१६ गतेको १६९ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको मिति २०८०/११/१५ गतेको १६८ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको मिति २०८०/११/०४ गतेको १६७ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको मिति २०८०/११/०२ गतेको १६६ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०८०/११/०१ गतेको १६५ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको मिति २०८०/१०/२५ गतेको १६४ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको मिति २०८०/१०/२३ गतेको १६३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको मिति २०८०/१०/१७ गतेको १६२ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको मिति २०८०/१०/१२ गतेको १६१ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको मिति २०८०/०९/२४ गतेको १६० औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको मिति २०८०/०८/१० गतेको १५९ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. समितिको मिति २०८०/०७/१९ गतेको १५८ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको मिति २०८०/०७/१७ गतेको १५७ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको मिति २०८०/०६/२९ गतेको १५६ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको मिति २०८०/०६/०७ गतेको १५५ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको मिति २०८०/०६/०४ गतेको १५४ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको मिति २०८०/०५/२२ गतेको १५३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्