विधायन व्यवस्थापन समिति

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2. स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धी प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
3. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० पढ्नुहोस्
4. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिर्क प्रतिवेदन २०७९/८० पढ्नुहोस्
5. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
6. विधायन विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
7. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
8. विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
9. राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
10. समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याकंन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० पढ्नुहोस्
11. संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० पढ्नुहोस्
12. नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
13. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८-७९ पढ्नुहोस्
14. बीमा विधेयक,२०७५ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
16. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
17. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18. कारागार विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
19. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को उत्तरविधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
20. खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्