अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
7 २०७७/०९/१६ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
6 २०७७/०९/१६ औषधी (तेस्राे संशोधन) अध्यादेश,२०७७ स्वास्थ्य तथा जनस‍‌‍ङ्ख्या मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
5 २०७७/०९/१६ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७७ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
4 २०७७/०९/१६ फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ कानून, नयाय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
3 २०७७/०९/१६ तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन ) अध्यादेश,२०७७ गृह मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
2 २०७७/०९/१६ सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ गृह मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
1 २०७७/०९/१६ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ गृह मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
3 1 2075/09/09 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको अध्यादेश,२०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (2075/09/09 ) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results