दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
3 6 2075/11/05 खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पढ्नुहोस्
3 4 2075/09/26 नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
3 3 2075/09/24 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पढ्नुहोस्
0 2075/12/01 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 2 results