शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/01/22 2076/01/25 2076/01/31 2076/02/08 2076/05/12 2076/05/13 2076/11/14 2076/12/10 2077/03/11
दर्ता नं.
दर्ता मिति

2075/12/01

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मा. गिरिराज मणि पोखरेल

मन्त्रालय

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download