विद्युत विधेयक, २०७७ (मिति २०७९/०५/३१ मा फिर्ता)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफलका लागि
पठाइएको
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2077/03/21 2078/04/20 2078/04/24 2078/04/28 2079-03-05
दर्ता नं.

5

दर्ता मिति

2077/03/18

संवत्

२०७७

प्रस्तुतकर्ता

वर्षमान पुन 'अनन्त'

मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

अधिवेशन

06

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : मिति २०७९/०५/३१ मा फिर्ता