अध्यागमन विधेयक,२०७६


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/11/08 2076/11/15
दर्ता नं.

7

दर्ता मिति

2076/11/08

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

मा.गृह मन्त्री राम बहादुर थापा

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

5

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

अर्थ

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन