प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ (मिति २०८०/०१/१५ मा फिर्ता)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2077/02/20 2077/02/27 2077/02/29 2077/03/09 2079-03-05
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2077/02/19

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा. संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई

मन्त्रालय

संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

अधिवेशन

06

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : (मिति २०८०/०१/१५ मा फिर्ता)