सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2077-03-25
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

२०७७-०३-२४

संवत्

२०७७

प्रस्तुतकर्ता

मा.डा. युवराज खतिवडा

मन्त्रालय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

7

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन