विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2080-06-08 2080-06-18 2080-06-18 2080-06-26 2080-11-06 2080-11-11
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2080/06/07

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गरूङ

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अधिवेशन

14

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन