औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७८ (मिति २०७८/१२/३० मा फिर्ता भएको)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2078/07/16
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2078/07/16

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

मा.मन्त्री विरोध खतिवडा

मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

अधिवेशन

11

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : मिति २०७८/१२/३० मा फिर्ता भएको