विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2080-03-13 2080-03-26 2080-03-28 2080-04-04 2080-07-16 2080-07-16
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2080/03/12

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल

मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

अधिवेशन

14

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन