नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/01/27 2076/05/12 2076/05/13 2076/05/25 2076/10/14 2078/04/27
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2076/01/27

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बाँस्काेटा

मन्त्रालय

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

4

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन