सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2077/02/22

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा. प्रकाश पन्थ (राष्ट्रिय सभा सदस्य)

मन्त्रालय

गैरसरकारी

अधिवेशन

6

सरकारी/गैर-सरकारी

गैर-सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन