सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ (मिति २०७९/१२/२७ मा फिर्ता भएको)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2077/02/22

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा. प्रकाश पन्थ (राष्ट्रिय सभा सदस्य)

मन्त्रालय

गैरसरकारी

अधिवेशन

06

सरकारी/गैर-सरकारी

गैर-सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : मिति २०७९/१२/२७ गते फिर्ता भएको