कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८ (मिति २०८०/०२/१५ मा फिर्ता)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2078/07/16 2079-03-08 2079-03-10 2079-03-20
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2078/07/16

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

मा.मन्त्री विरोध खतिवडा

मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

अधिवेशन

11

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : मिति २०८०/०२/१५ मा फिर्ता