नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक,२०७९


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079-08-21 2079-10-05 2079-10-10 2079-10-13 2080-03-10 2080-03-18
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2079/08/20

संवत्

2079

प्रस्तुतकर्ता

माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल

मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

13

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन