प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075/02/28 2075-03-03 2075/03/08 2075/06/10 2075/06/11 2076/04/28 2076/05/30 2076/06/24
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2075/02/28

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीश्री शेर बहादुर तामाङ

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अधिवेशन

2

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download