राष्ट्रिय सभाका प्रमुख कार्यहरु


राष्ट्रिय सभाका कार्यहरु

  • विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने

  • कानून बनाउने

  • सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने

  • नियमन र निर्देशन गर्ने

  • संसदीय सुनुवाई गर्ने