सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिद्वारा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अवलोकन भ्रमणका केही झलकहरु


महाकाली सिँचाई आयोजना

महाकाली सिँचाइ आयोजना

हुलाकी सडकमा  पिलर नं. ३८


रानी जमरा कुलरीया सिँचाई आयोजना
भेरी वबई डाइभर्सन बहुदेश्यीय  आयोजना