सातै प्रदेश सभामा भएका छलफल अन्तर्क्रियाका झलकहरु


समितिले प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभामा गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम

 


प्रदेश नं.२ को प्रदेश सभामा गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमवाग्मति प्रदेश सभामा गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमगण्डकी प्रदेश सभामा गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमकर्णाली प्रदेश सभामा गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमसुदुर पश्चिम प्रदेश सभामा गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम