Assembly Notices


S.N Title
1. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०३-१०(पहिलो) View
2. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १९ गते) View
3. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १८ गते ) View
4. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १५ गते ) दोस्रो View
5. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १८ गते) View
6. सम्भावित दैनिक कार्यसूची ( २०८० असार १८ गते ) View
7. दैनिक कार्यसूची ( दोस्रो ) (२०८० असार १५गते) View
8. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १५ गते) View
9. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १० गते ) दोस्रो View
10. विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि हुने छलफलसम्बन्धी कार्यतालिका, २०८० View
11. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १५ गते) View
12. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View
13. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १० गते ) View
14. दोस्रो दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १० गते) View
15. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १० गते) View
16. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२६ View
17. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२५ View
18. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२४ View
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२२ View
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२१ View
21. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २६ गते ) View
22. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २५ गते ) View
23. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २४ गते ) View
24. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २६ गते) View
25. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २५ गते) View
26. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २४ गते) View
27. सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-२३) View
28. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २३ गते) View
29. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २२ गते ) View
30. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २२ गते) View