Assembly Notices


S.N Title
1. दैनिक कार्यसूची २०८० भदौ २८ गते ) View
2. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-२७) View
3. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-२२) View
4. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३९), २०८०-०५-१८ View
5. दैनिक कार्यसूची २०८० भदौ १८ गते ) View
6. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३८), २०८०-०५-१० View
7. दैनिक कार्यसूची (२०८० भदौ १० गते) View
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३७), २०८०-०५-०५ View
9. दैनिक कार्यसूची (२०८० भदौ ५ गते) View
10. सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View
11. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View
12. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३६), २०८०-०४-२६ View
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३५), २०८०-०४-२४ View
14. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २६ गते) View
15. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २४ गते) View
16. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३४), २०८०-०४-२२ View
17. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २२ गते) View
18. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३३), २०८०-०४-१८ View
19. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १८ गते) View
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३२), २०८०-०४-११(दोश्रो) View
21. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३१), २०८०-०४-११ View
22. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ११ गते) दोस्रो View
23. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ११ गते) View
24. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३०), २०८०-०४-०४ View
25. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २९), २०८०-०३-२९ View
26. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २८), २०८०-०३-२८ View
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २७), २०८०-०३-२८ View
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २६), २०८०-०३-२६ View
29. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २५), २०८०-०३-२४ View
30. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २४), २०८०-०३-२२ View