Meeting of House of Representative 

संघीय संसद

प्रतिनिधि सभा, २०७९

 
 

दोस्रो अधिवेशन

 
 

बैठक सम्बन्धी सूचना

 
 

२०८० असोज १४ गते

 
 

आइतबार

 
 

दिनको १:०० बजे

 
     ° सभाका सूचनाहरु