Legislative Management Committee

क्र सं Publication Title
1. View
2. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन View
3. विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन View
4. राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन View
5. समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याकंन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० View
6. संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० View
7. Committee Report on Nepal University Bill, 2079 View
8. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८-७९ View
9. बीमा विधेयक,२०७५ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
10. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
11. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
12. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
13. कारागार विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
14. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को उत्तरविधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन View
15. खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
16. शपथ सम्बन्धी विधेयक,२०७८ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
17. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 077/78 View
18. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 076/77 View
19. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक,२०७७ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
20. अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View

homePage.committee_head