Committee for Legislation Management

S.N Publication Title
1. Committee Report on Safe Transactions (First Amendment) Bill, 2080 View
2. Study Report on Local Level Law Making Process and Practice View
3. Post Legislative Scrutiny Report, 2080 on Section 19 of the Food Rights and Food Sovereignty Act View
4. Annual Report of Legislative Management Committee 2079/80 View
5. View
6. View
7. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन View
8. विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन View
9. राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन View
10. समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याकंन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० View
11. संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० View
12. Committee Report on Nepal University Bill, 2079 View
13. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८-७९ View
14. बीमा विधेयक,२०७५ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
15. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
16. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
17. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
18. कारागार विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View
19. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को उत्तरविधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन View
20. खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन View

Commitee

Hon.Jayanti Devi Rai,
Committee Chair
...
Manoj Kumar Giri,
Committee Secretary
...