Ordinance State


Session Registration No. Registration Date Title Ministry Status
08 8 २०७८/०३/१६ तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन ) अध्यादेश,२०७८ View
08 7 २०७८/०३/१६ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ View
08 6 २०७८/०३/१६ सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ View
08 5 २०७८/०३/१६ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ View
08 4 २०७८/०३/१६ औषधी (तेस्राे संशोधन) अध्यादेश,२०७८ View
08 3 २०७८/०३/१६ फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ View
08 2 २०७८/०३/१६ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७७ View
08 1 २०७७/११/१८ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ View
07 7 २०७७/०९/१६ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ View
07 6 २०७७/०९/१६ औषधी (तेस्राे संशोधन) अध्यादेश,२०७७ View
07 5 २०७७/०९/१६ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७७ View
07 4 २०७७/०९/१६ फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ View
07 3 २०७७/०९/१६ तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन ) अध्यादेश,२०७७ View
07 2 २०७७/०९/१६ सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ View
07 1 २०७७/०९/१६ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ View
03 1 2075/09/09 Karmachari samayojan adyadesh,2075 Federal affairs and general administration View
Showing 2 result of total 2 results