यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०७८ (मिति २०७८/०६/२२ मा फिर्ता भएको)


Distribution to member homePage.present_in_assembly General Discussion homePage.discussion_in_assembly Discussion in Committee Report Submitted by Committee homePage.assembly_passed homePage.passed_return_by_hr Repassed Authenticated
2078/06/01
Registration No.

1

Registration Date

2078/05/31

Year

2078

Presenter
Ministry
Session

10

Governmental/Non Governmental

Governmental

Original/Amendment

Amendment

Category

General

Registered Bill
Download
Authenticated Bill No File