नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८


Distribution to member homePage.present_in_assembly Decision date Accepted By President
2079-02-03 2079-02-03 2079-02-09
Registration No.

6

Registration Date

२०७९/०२/०३

Year

२०७९

Presenter
Ministry
Session

12

Original/Amendment

Amendment

Category

General