मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश


Distribution to member homePage.present_in_assembly Decision date Accepted By President
2080-01-24 2080-01-24 2080-02-05
Registration No.

1

Registration Date

2080-01-24

Year

2080

Presenter
Ministry
Session

14

Original/Amendment

Amendment

Category