नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७


Distribution to member homePage.present_in_assembly Decision date Accepted By President
Registration No.

1

Registration Date

२०७७/०९/१६

Year

२०७७

Presenter
Ministry
Session

07

Original/Amendment

Amendment

Category

General