आजको राष्ट्रिय सभा


कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज अध्यक्षको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय सभा बैठक २०७५ माघ २ गते, १ः०० बजे
यो राष्ट्रिय सभा बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सूचना पत्र २०७५ पुस २० गते । सूचना पत्र २०७५ पुस ११ गते । सूचना पत्र २०७५ पुस १३ गते । सूचना पत्र २०७५-०६-०९ गते सूचना पत्र २०७५-०६-०७ गते सूचना पत्र २०७५-०६-०४ गते सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (तेस्रो बैठक) सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (पहिलो बैठक) सूचना पत्र २०७५-०५-३० गते सूचना पत्र २०७५-०५-२२ गते सूचना पत्र २०७५-०५-१९ गते सूचना पत्र २०७५-०५-१२ गते सूचना पत्र २०७५-०५-०५ गते सूचना पत्र २०७५-०५-०४ गते सूचना पत्र २०७५-०४-३१ गते सूचना पत्र २०७५-०४-२९ गते सूचना पत्र २०७५-०४-२८ गते पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५-०४-२८ गते दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५-०४-२३ सूचना पत्र २०७५-०४-२१ सूचना पत्र २०७५-०४-१७ सूचना पत्र २०७५-०४-१६ सूचना पत्र २०७५-०४-०८ सूचना पत्र २०७५-०४-०९ सूचना पत्र २०७५-०३-२६ पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-२६ दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-१७ पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-१७ दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-१८ सूचना पत्र २०७५-०३-२० सूचना पत्र २०७५-०३-२१ सूचना पत्र २०७५-०३-२२ सूचना पत्र २०७५-०२-१७ गते सूचना पत्र २०७५-०२-१५ गते सूचना पत्र २०७५-०२-१३ गते सूचना पत्र २०७५-०२-०7 गते सूचना पत्र २०७५-०२-10 गते सूचना पत्र २०७५-०२-11 गते सूचना पत्र २०७५-०२-०४ गते सूचना पत्र २०७५-१-२६ गते सूचना पत्र २०७५-१-२७ गते सूचना पत्र २०७५-१-३० गते सूचना पत्र २०७५ बैशाख २३ प्रथम बैठक सुचानापत्र २०७५ बैशाख २३ दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७४-१२-१३ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१६ गते सूचना पत्र २०७४-१२-०४ गते राष्ट्रिय सभाको सूचना पत्र २०७४-१२-०२-१:०० बजे पहिलो बैठक सूचनापत्र २०७४-१२-०२ गते २:०० बजे दोस्रो बैठक