आजको राष्ट्रिय सभा


कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज अध्यक्षको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय सभाकाे अर्काे बैठक, २०७६ माघ १४ गते, १:०० बजे
यो राष्ट्रिय सभा बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सूचना पत्र : २०७६ पुस २७ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस २४ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस १४ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस १० गते सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते सूचना पत्र २०७५ फागुन २९ गते सूचना पत्र २०७५ फागुन ३० गते पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५ फागुन ३० गते दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५ चैत्र ४ गते सूचना पत्र २०७५ फागुन १४ गते (पहिलो बैठक) सूचना पत्र २०७५ फागुन १५ गते सूचना पत्र २०७५ फागुन १७ गते सूचना पत्र २०७५ फागुन २१ गते सूचना पत्र २०७५ माघ १४ गते (पहिलो बैठक) सूचना पत्र २०७५ माघ १४ गते (दोस्रो बैठक) सूचना पत्र २०७५ माघ २ गते । सूचना पत्र २०७५ माघ ७ गते । सूचना पत्र २०७५ पुस २० गते । सूचना पत्र २०७५ पुस ११ गते । सूचना पत्र २०७५ पुस १३ गते । सूचना पत्र २०७५-०६-०९ गते सूचना पत्र २०७५-०६-०७ गते सूचना पत्र २०७५-०६-०४ गते सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (तेस्रो बैठक) सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (पहिलो बैठक) सूचना पत्र २०७५-०५-३० गते सूचना पत्र २०७५-०५-२२ गते सूचना पत्र २०७५-०५-१९ गते सूचना पत्र २०७५-०५-१२ गते सूचना पत्र २०७५-०५-०५ गते सूचना पत्र २०७५-०५-०४ गते सूचना पत्र २०७५-०४-३१ गते सूचना पत्र २०७५-०४-२९ गते सूचना पत्र २०७५-०४-२८ गते पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५-०४-२८ गते दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५-०४-२३ सूचना पत्र २०७५-०४-२१ सूचना पत्र २०७५-०४-१७ सूचना पत्र २०७५-०४-१६ सूचना पत्र २०७५-०४-०८ सूचना पत्र २०७५-०४-०९ सूचना पत्र २०७५-०३-२६ पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-२६ दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-१७ पहिलो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-१७ दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७५-०३-१८ सूचना पत्र २०७५-०३-२० सूचना पत्र २०७५-०३-२१ सूचना पत्र २०७५-०३-२२ सूचना पत्र २०७५-०२-१७ गते सूचना पत्र २०७५-०२-१५ गते सूचना पत्र २०७५-०२-१३ गते सूचना पत्र २०७५-०२-०7 गते सूचना पत्र २०७५-०२-10 गते सूचना पत्र २०७५-०२-11 गते सूचना पत्र २०७५-०२-०४ गते सूचना पत्र २०७५-१-२६ गते सूचना पत्र २०७५-१-२७ गते सूचना पत्र २०७५-१-३० गते सूचना पत्र २०७५ बैशाख २३ प्रथम बैठक सुचानापत्र २०७५ बैशाख २३ दोस्रो बैठक सूचना पत्र २०७४-१२-१३ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१६ गते सूचना पत्र २०७४-१२-०४ गते राष्ट्रिय सभाको सूचना पत्र २०७४-१२-०२-१:०० बजे पहिलो बैठक सूचनापत्र २०७४-१२-०२ गते २:०० बजे दोस्रो बैठक