सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति शीर्षक
2018-07-08 सूचना पत्र २०७५-०३-२० पढ्नुहोस्
2018-07-08 सूचना पत्र २०७५-०३-१८ पढ्नुहोस्
2018-07-08 सूचना पत्र २०७५-०३-१७ दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-07-08 सूचना पत्र २०७५-०३-१७ पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
2018-07-05 मिति २०७५/०३/२२ गतेको स‌ंभावित दैनिक कार्य सूची पढ्नुहोस्
2018-07-05 दैनिक कार्य सूची मिति २०७५/०३/२१ गते पढ्नुहोस्
2018-07-03 मिति २०७५/०३/२० गतेको स‌ंभावित दैनिक कार्य सूची पढ्नुहोस्
2018-07-03 राष्ट्रिय सभाको बैठक सरेको सूचना ! पढ्नुहोस्
2018-07-03 विनियोजन विधेयक २०७५ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि हुने छलफल कार्यक्रम तालिका पढ्नुहोस्
2018-06-29 सूचना पत्र २०७५-०३-१४ तेस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-06-29 सूचना पत्र २०७५-०३-१४दोश्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-06-29 सूचना पत्र २०७५-०३-१४ प्रथम बैठक पढ्नुहोस्
2018-06-29 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/१७ पढ्नुहोस्
2018-06-28 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/१४ पढ्नुहोस्
2018-06-26 सूचना पत्र २०७५-०३-१० गते पढ्नुहोस्
2018-06-26 सूचना पत्र २०७५-०३-०८ गते पढ्नुहोस्
2018-06-26 सूचना पत्र २०७५-०३-०४ गते पढ्नुहोस्
2018-06-26 सूचना पत्र २०७५-०३-०३ गते पढ्नुहोस्
2018-06-26 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/१० पढ्नुहोस्
2018-06-25 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०८ पढ्नुहोस्
2018-06-25 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०४ पढ्नुहोस्
2018-06-20 सूचना पत्र २०७५-०२-२७ गते पढ्नुहोस्
2018-06-18 २०७५ असार ४ गते गाेला प्रथाबाट निर्धारित राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुकाे पदावधि पढ्नुहोस्
2018-06-17 गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई उपस्थित हुने सूचना पढ्नुहोस्
2018-06-17 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०३ पढ्नुहोस्
2018-06-10 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/२७ पढ्नुहोस्
2018-06-03 सूचना पत्र २०७५-०२-१७ गते पढ्नुहोस्
2018-05-31 सूचना पत्र २०७५-०२-१५ गते पढ्नुहोस्
2018-05-30 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/१७ पढ्नुहोस्
2018-05-30 सूचना पत्र २०७५-०२-१३ गते पढ्नुहोस्