सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति शीर्षक
2019-02-06 राष्ट्रिय सभाको बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
2019-02-03 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-२० तेस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2019-02-03 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-२० दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2019-02-03 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-२० पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
2019-01-31 सूचना पत्र २०७५ माघ १४ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2019-01-31 सूचना पत्र २०७५ माघ १४ गते (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
2019-01-31 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-१७ पढ्नुहोस्
2019-01-28 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-१४ गते दाेस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2019-01-28 सूचना पत्र २०७५ माघ ७ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-28 सूचना पत्र २०७५ माघ २ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-१४ गते पढ्नुहोस्
2019-01-21 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-०७ गते पढ्नुहोस्
2019-01-16 सूचना पत्र २०७५ पुस २५ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-०२ गते पढ्नुहोस्
2019-01-09 सूचना पत्र २०७५ पुस २० गते । पढ्नुहोस्
2019-01-08 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-२५ गते पढ्नुहोस्
2019-01-04 सूचना पत्र २०७५ पुस १३ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-04 सूचना पत्र २०७५ पुस ११ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-01 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-२० गते पढ्नुहोस्
2018-12-30 राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ संशाेधन मस्यौदा समिति गठन पढ्नुहोस्
2018-12-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-१३ गते पढ्नुहोस्
2018-12-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-११ गते पढ्नुहोस्
2018-12-24 राष्ट्रिय सभाकाे तेस्रो अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2018-11-19 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2018-10-01 सूचना पत्र २०७५-०६-११ गते पढ्नुहोस्
2018-10-01 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
2018-09-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-११ गते पढ्नुहोस्
2018-09-26 सूचना पत्र २०७५-०६-०९ गते पढ्नुहोस्
2018-09-25 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-१० गते पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३० गते पढ्नुहोस्