सबै सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1 सूचना पत्र २०७५-०३-२४ पढ्नुहोस्
2 सूचना पत्र २०७५-०३-२५ पढ्नुहोस्
3 सूचना पत्र २०७५-०३-२२ पढ्नुहोस्
4 सूचना पत्र २०७५-०३-२१ पढ्नुहोस्
5 सूचना पत्र २०७५-०३-२० पढ्नुहोस्
6 सूचना पत्र २०७५-०३-१८ पढ्नुहोस्
7 सूचना पत्र २०७५-०३-१७ दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
8 सूचना पत्र २०७५-०३-१७ पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
9 मिति २०७५/०३/२२ गतेको स‌ंभावित दैनिक कार्य सूची पढ्नुहोस्
10 दैनिक कार्य सूची मिति २०७५/०३/२१ गते पढ्नुहोस्
11 मिति २०७५/०३/२० गतेको स‌ंभावित दैनिक कार्य सूची पढ्नुहोस्
12 राष्ट्रिय सभाको बैठक सरेको सूचना ! पढ्नुहोस्
13 विनियोजन विधेयक २०७५ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि हुने छलफल कार्यक्रम तालिका पढ्नुहोस्
14 सूचना पत्र २०७५-०३-१४ तेस्रो बैठक पढ्नुहोस्
15 सूचना पत्र २०७५-०३-१४दोश्रो बैठक पढ्नुहोस्
16 सूचना पत्र २०७५-०३-१४ प्रथम बैठक पढ्नुहोस्
17 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/१७ पढ्नुहोस्
18 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/१४ पढ्नुहोस्
19 सूचना पत्र २०७५-०३-१० गते पढ्नुहोस्
20 सूचना पत्र २०७५-०३-०८ गते पढ्नुहोस्
21 सूचना पत्र २०७५-०३-०४ गते पढ्नुहोस्
22 सूचना पत्र २०७५-०३-०३ गते पढ्नुहोस्
23 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/१० पढ्नुहोस्
24 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०८ पढ्नुहोस्
25 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०४ पढ्नुहोस्
26 सूचना पत्र २०७५-०२-२७ गते पढ्नुहोस्
27 २०७५ असार ४ गते गाेला प्रथाबाट निर्धारित राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुकाे पदावधि पढ्नुहोस्
28 गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई उपस्थित हुने सूचना पढ्नुहोस्
29 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०३ पढ्नुहोस्
30 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/२७ पढ्नुहोस्
Showing 10 result of total 12 results