राष्ट्रिय सभाको बैठक सरेको सूचना !

प्रकाशित मिति: 2018-07-03


मिति २०७५ साल असार २० गते बुधबार बिहान ११:०० बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश उक्त समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (२) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले २०७५ साल असार २० गते बुधबार दिनको १:०० बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

हाउस सरेको सूचना with Sign for Web site.pdf