विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यूहरुले जवाफ दिने सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम ।

प्रकाशित मिति: 2019-07-04


विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यूहरुले जवाफ दिने सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम ।

(स‌शोधित) विनियोजन विधेयकमा जवाफ दिने कार्यक्रम 2076.3.19.pdf