सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति अन्तिम मिति शीर्षक
2019-01-16 2019-01-16 सूचना पत्र २०७५ पुस २५ गते । पद्नुहोस
2019-01-14 2019-01-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-०२ गते पद्नुहोस
2019-01-09 2019-01-09 सूचना पत्र २०७५ पुस २० गते । पद्नुहोस
2019-01-08 2019-01-08 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-२५ गते पद्नुहोस
2019-01-04 2019-01-04 सूचना पत्र २०७५ पुस १३ गते । पद्नुहोस
2019-01-04 2019-01-04 सूचना पत्र २०७५ पुस ११ गते । पद्नुहोस
2019-01-01 2019-01-01 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-२० गते पद्नुहोस
2018-12-30 2018-12-30 राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ संशाेधन मस्यौदा समिति गठन पद्नुहोस
2018-12-27 2018-12-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-१३ गते पद्नुहोस
2018-12-27 2018-12-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-११ गते पद्नुहोस
2018-12-24 2018-12-24 राष्ट्रिय सभाकाे तेस्रो अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस
2018-11-19 2018-11-19 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पद्नुहोस
2018-10-01 2018-10-01 सूचना पत्र २०७५-०६-११ गते पद्नुहोस
2018-10-01 2018-10-01 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पद्नुहोस
2018-09-27 2018-09-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-११ गते पद्नुहोस
2018-09-26 2018-09-26 सूचना पत्र २०७५-०६-०९ गते पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-१० गते पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३० गते पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (पहिलो बैठक) पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (तेस्रो बैठक) पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०६-०४ गते पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०६-०७ गते पद्नुहोस
2018-09-23 2018-09-23 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-०९ गते पद्नुहोस
2018-09-21 2018-09-21 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-०७ गते पद्नुहोस
2018-09-20 2018-09-20 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-०४ गते पद्नुहोस
2018-09-16 2018-09-16 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३१ गते (तेस्रो बैठक) पद्नुहोस
2018-09-16 2018-09-16 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पद्नुहोस
2018-09-15 2018-09-15 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३१ गते पद्नुहोस
2018-09-15 2018-09-15 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३० गते शनिबार पद्नुहोस