आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा


परिचय

मित्रराष्ट्रहरुसँग संघीय संसद र सचिवालयको सम्बन्ध स्थापना, विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु, विदेश भ्रमणमा जाने संसदका पदाधिकारी, संघीय संसद सदस्य एवं कर्मचारीहरुको भ्रमण व्यवस्था र नेपाल भ्रमणमा आउने संसदीय प्रतिनिधमण्डलको भेटघाट कार्यक्रमको व्यस्थापनका लागि यस महाशाखाको गठन भएको हो ।

महाशाखाले सम्पादन गर्ने कार्यलाई बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम रहेको छः –
  • संसदको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
  • सचिवालयको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
  • सचिवालयको लागि मसलन्द तथा जिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन गर्ने,
  • भौतिक सम्पतिको संरक्षण र विकास गर्ने, 
  • संसद भवन सचिवालय आदिको लागि आवश्यक निर्माण योजना बनाउने,
  • सांसद आवास सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
  • संसदको दीर्घकालिन सोच सहितको आवधिक योजना तयार गर्ने,
  • सचिवालय परिसरभित्र रहेका खानेपानी, ढल निकास, सरसफाई, बगैंचा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।