विधायन व्यवस्थापन समिति


Under Construction................

 

संक्षिप्त परिचय:

संघीय संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई स‌ंघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन नेपालको संविधान अनुसार .......

 

 समितिको गठनः 

 

 

समितिको बैठक, गणपुरक संख्या र निर्णयः

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः

क) 

ख) 

 

समिति सचिवालय :  

 

                               

 

श्री  मनोज कुमार गिरी                                                 
समिति सचिव

 

 

 

श्री नारायण ढकाल

श्री नागेन्द्र प्रसाद चौधरी
उपसचिव

 

 

 

श्री सानुकाजी व्यन्जनकार
श्री किशोर सापकोटा
शाखा अधिकृत
 
 

 

 
श्री                      
कम्प्युटर अपरेटर   
   
 
 
 
 
श्री 
कार्यालय सहयोगी    
 
 
सम्पर्क नंं 
फ्याक्स नंं 
E-mail : lmc@parliament.gov.np

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।