विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
2 1 2075/02/28 प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 5 2075-04-23 संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ वन तथा वातावरण मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 6 2075-04-23 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस