विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
3 7 2075/12/11 प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय पद्नुहोस
3 6 2075/11/05 खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 4 2075/09/26 नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
3 3 2075/09/24 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
3 2 2075/09/24 विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 6 2075-04-23 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पद्नुहोस
2 1 2075/02/28 प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस