विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
3 4 2075/09/26 नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 3 2075/09/24 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 2 2075/09/24 विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 1 2075/09/12 प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद्को कार्यालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
2 6 2075-04-23 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 5 2075-04-23 संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ वन तथा वातावरण मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 1 2075/02/28 प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस