बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक